Vandmålere

Kontrol med vandmålere i drift

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. er som alle andre vandværker underlagt Sikkerhedsstyrelsens (Tidligere Erhvervs- og Boligstyrelsen) Bkg. nr. 1034 af 17.10.2006 (Bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand) og de dertil hørende måletekniske direktiver. Bekendtgørelsen beskriver, at vandværket skal etablere et kontrolsystem til overvågning af samtlige måleres nøjagtighed. Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. har derfor udarbejdet og vedtaget en manual, der beskriver vores kontrolsystem. Manualen kan ses ved henvendelse på kontoret.

Måleteknisk Vejledning nr. 02.36-01 om 'Kontrolsystem for målere i drift' beskriver kravene til gennemførelse af kontrollen. Vandforsyningen skal gennemføre en stikprøvekontrol af vandmålerne, når vandmålerne er max. 6 år gamle. Alle vandmålere inddeles derfor i partier, typisk med 150 målere, og der udtages tilfældigt en stikprøve på ca. 10-15 % af vandmålerne af partiet. Alle vandmålere i stikprøven nedtages og erstattes af nye vandmålere, og de vandmålere, der er nedtaget, sendes til afprøvning på et akkrediteret målerlaboratorium. Afhængig af resultatet af afprøvningen af stikprøven, så bliver partiet bedømt til således:

- at partiet kan være opsat endnu 6 år før næste stikprøvekontrol

- at partiet kan være opsat endnu 3 år før næste stikprøvekontrol

- at partiet udskiftes hurtigst muligt

Resultaterne fra stikprøvekontrollen bruges således til at afgøre, hvornår de enkelte partier skal skiftes. Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. laver stikprøvekontrol af ca. 15 partier årligt, efterhånden som målerne når den maksimale alder før næste stikprøvekontrol. Resultaterne fra stikprøvekontrollen bliver ikke brugt til regulering af den enkelte forbrugers regning.


Tvist

Hvis der opstår uenighed mellem vandværket og forbrugeren om, hvorvidt vandmåleren viser rigtigt, så beskriver vandværkets regulativ, hvorledes uenigheden skal afgøres.

Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.

Afregningsmåleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.

Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed (±4 %), afholdes omkostningerne til kalibreringen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandforsyningen.

Efter høring af ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted, dog højst for 3 år, jf. lov nr. 1063 af 28. august 2013 om forældelse af fordringer (forældelsesloven).


Kontrollér din egen vandmåler

For at sikre opdagelse af utætheder eller andet uhensigtsmæssigt forbrug af vand bør De regelmæssigt (helst hver uge eller hver 14. dag) kontrollere og aflæse Deres vandmåler. Aflæsningen kan noteres i denne journal, der også kan fås ved henvendelse på vandværkets kontor. De bør samtidigt kontrollere, at der ikke er utætheder i Deres installationer ved at lukke for alle vandhaner og sørge for, at der ikke bruges vand til vaske- eller opvaskemaskiner eller toiletter. Når der er lukket for alt vand i installationen, så kontrollerer De vandmåleren. Det lille tandhjul i midten af måleren skal stå helt stille. Bevæger tandhjulet sig betyder det, at der stadig løber vand igennem vandmåleren, og De bør derfor kontrollere Deres installation for utætheder. Begynd med toiletter, der ofte kan løbe selvom det næsten ikke kan ses. Et utæt toilet der løber så man næsten ikke kan se det kan give et vandspild på 100 m3 på et år, hvilket koster ca. 4.500 kr. alt incl. (vand, afledning og alle skatter og afgifter). Kontakt evt. en autoriseret VVS-installatør, der kan være behjælpelig med at finde utætheden. Der kan være tale om utætheder i skjulte rør i gulv eller vægge, der kan medføre betydelig skade på bygningen.