Kalibrering af vandmålere


Prisliste
Ordreseddel til stikprøvekontrol (Word) / (PDF)
Ordreseddel til klagesag (Word) / (PDF)
Tabel til partiopdeling
Målerombytningsskema
Vejledning_om_klagemålere

 

 OBS: Nye regler for vandmålere træder i kraft 1. juli 2018
I forbindelse med at Sikkerhedsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme, har Erfa-grupperne for vand og varmeenergi i CLM i samråd følgende anbefaling til forsyninger, målerproducenter og andre instrumentejere af vand- og varmeenergimålere.

CLM vand- og varmeenergigruppens anbefalinger til SIK’s nye bekendtgørelse:
- Grupperne anbefaler at fortsætte kontrol i henhold til den måletekniske vejledning MV nr. 02.36-01, udgave 10 og MV 07.01-01, udg. 4, dog med en tilpasning af verifikationsintervaller fra hvert 6. år til hvert 9. år samt driftskontrolgrænse fra hvert 3. år til hvert 4. år, såfremt at målerens typegodkendelse tillader dette.
- Ovenstående anbefaling gælder kun nye, ikke idriftsatte partier. For idriftsatte partier anbefaler gruppen fortsat en verifikationsperiode på hhv. 6 og 3 år.

Anbefalingen er gældende, til en ny vejledning udstedes af Sikkerhedsstyrelsen.Akkrediteret kalibrering af vandmålere
Målerlaboratoriet kan foretage akkrediteret kalibrering af elektroniske og mekaniske koldtvandmålere ved flow fra 25 l/t til 10000 l/t, hvilket dækker vandmålere i størrelse op til Q3 10 og Qn 10. Vi tilbyder også akkrediteret kalibrering af større målere og varmtvandsmålere gennem ydelser fra underleverandører.
Vi laver kalibrering (bestemmelse af fejlvisning) af vandmålere både enkeltvis i forbindelse med tvister mellem forbrugere og vandværk om det målte forbrug, og som stikprøver ved gennemførelse af reglerne om kontrol med vandmålere i drift. Vi kan desuden foretage verificering/reverificering af målere, således at disse kan (gen-)opsættes, hvilket kan betale sig for målere med høj anskaffelsespris.

Målerlaboratoriets dokumenterede måleevne går helt ned til 0,3 % afhængigt af de ønskede afprøvningsparametre, og vi lever naturligvis op til DANAK's 'Retningslinier for håndtering og afprøvning af koldt- og varmtvandsmålere'.

Bekendtgørelse nr. 582 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af vand, gas, el og varme og tilhørende Vejledning nr. 9464 om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug fra Sikkerhedsstyrelsen beskriver bl.a. vandværkets forpligtelse til at etablere en egenkontrol af vandværkets vandmålere. Vi er altid behjælpelig med råd og vejledning om kalibrering af vandmålere, og om hvorledes vandværket kan løse opgaven med statistisk målerkontrol.

Kontakt os vedrørende tilbud på en konkret kalibreringsopgave.Sådan foregår kalibreringen

Vandmålerne registreres i vores edb-system, hvorefter de monteres i prøvebænken. Når prøvebænken er klargjort og indstillet til kalibrering, åbnes der for vandet.

Før vandet løber gennem vandmålerne måles temperaturen og trykket på vandet. Ud fra temperaturen og trykket kan vandets massefylde beregnes. Når vandet er løbet igennem vandmålerne ledes det over i en tank, hvor det vejes, og v.hj.a. massefylden beregnes vandets volumen.

Der foretages manuelt start- og slutaflæsning af vandmålerne, og vandmålernes fejlvisning beregnes derefter, som forskellen mellem vandmålerens visning af volumen og det beregnede volumen.

Resultatet af kalibreringen udskrives enten som et kalibreringscertifikat for en enkelt måler f.eks. til brug i forbindelse med tvist mellem forbruger og vandværk, eller som et kalibreringscertifikat for en stikprøve med resultaterne for alle de kalibrerede målere med en vurdering af, hvorvidt partiet er godkendt og må blive siddende i 6 eller 3 år før næste stikprøve, eller om partiet skal udskiftes hurtigst muligt.


Dette er sikkerheden

Målerlaboratoriet er ISO17025 akkrediteret af DANAK. DANAK er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, udpeget af Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet. Dermed er DANAK ansvarlig for akkreditering på det tekniske område, blandt andet for laboratorier og virksomheder. DANAK har kontrolleret og godkendt vores organisation, arbejdsmetoder, medarbejdere og usikkerhedsbudget. Usikkerhedsbudgettet er vores beregning af alle de fejlkilder, der er i kalibreringsprocessen, og hvor stor betydning fejlkilderne har på det endelige måleresultat.

Vores udstyr (Vægt, termometre, manometer og termohygrograf) bliver årligt kontrolleret af andre laboratorier, der er akkrediteret af DANAK og dermed sikres det, at vores måleresultater er sporbare til internationale måleenheder.